Poglej graf
Graf
Poglej tabelo
Tabela

Skupni prihodki

200.000,00 EUR

 • Tržna dejavnost 50.000,00
  • Sponzorstva 10.000,00
  • Produkti in storitve 40.000,00
 • Donacije in subvencije 150.000,00
  • Donacije fizičnih oseb 10.000,00
  • Javna sredstva 88.000,00
   • Državna sredstva 20.000,00
   • Občinska sredstva 8.000,00
   • Evropska sredstva 60.000,00
  • Zasebne fundacije 50.000,00
  • Drugo 2.000,00

Skupni odhodki

180.000,00 EUR

 • Materiali in storitve 70.000,00
  • Redno delovanje 40.000,00
  • Zunanje storitve in izvajalci 20.000,00
  • Potni stroški 6.000,00
  • Drugo 4.000,00
 • Delo 100.000,00
  • Plače 50.000,00
  • Pokojninska in druga socialna zavarovanja 50.000,00
 • Drugi odhodki 10.000,00

Vrednost prostovoljskega dela

10.000,00 EUR

Izplačila projektnim partnerjem

40.000,00 EUR

Vplačila v proračun RS

50.000,00 EUR

Razlika med vplačanimi in pridobljenimi proračunskimi sredstvi v RS

-22.000,00 EUR

Osebna izkaznica

Prihodki

Na tem mestu prikazujemo podatke o prihodkih organizacije v izbranem finančnem letu.

Tržna (ali pridobitna) dejavnost zajema sredstva, ki jih organizacija z organizacijo dogodkov, prodajo izdelkov, storitev ali s kakršno koli drugo dejavnostjo zasluži na trgu in predstavljajo nenamenska sredstva (postavka Produkti in storitve). Pod tržno dejavnost spadajo tudi sponzorstva. Sponzorstvo je poslovni dogovor, v katerem se sponzor obveže, da organizaciji izroči določena sredstva, organizacija pa v zameno za prejeta sredstva opravi določeno storitev. Namen sponzoriranja je promovirati sponzorjevo blagovno znamko ali jo povezati z določenimi družbenimi temami.

Donacije in subvencije se glede na vir donacije delijo na Donacije fizičnih oseb, Javna sredstva, Zasebne fundacije, Članarine in Drugo. Donacije zajemajo vsa sredstva, ki jih je organizacija prejela od fizičnih in pravnih oseb brez kakršne koli protiusluge. Javna sredstva so vsa sredstva, ki jih je organizacija pridobila iz proračunskih sredstev, ki so lahko državna, občinska, evropska ali sredstva drugih držav. Članarine so denarni prispevki članov organizaciji, ki temelji na članstvu. V primeru nevladnih organizacij so to društva. Članarine niso obvezne za članske organizacije. Pod postavko Drugo so vnesene vse druge donacije in subvencije, ki ne ustrezajo zgornji kategorizaciji.

Postavka Drugi prihodki vsebuje vse ostale prihodke, ki ne sodijo v zgornje kategorije.

Odhodki

Na tem mestu prikazujemo podatke o odhodkih organizacije v izbranem finančnem letu.

Materiali in storitve se delijo na Redno delovanje, Zunanje storitve in izvajalci, Potni stroški in Drugo. Redno delovanje zajema vse stroške delovanja organizacije, ki bi nastali tudi, če organizacija ne bi izvedla nobenega projekta. Ti stroški so odvisni od načina delovanja organizacije in lahko vsebujejo stroške najema, komunalnih storitev, elektrike, računovodstva, čistilnega servisa, serverjev, itd. Vsaka organizacija sama določi, katere kategorije stroškov spadajo pod stroške rednega delovanja. Postavka Potni stroški vsebuje vse stroške izplačanih službenih poti. Pod Zunanje storitve in izvajalci spadajo stroški storitev, med drugim tudi plačila pogodbenim sodelavcem. Od njih so odštete storitve, ki spadajo pod redno delovanje (denimo stroški računovodstva) in potne stroške. Pod postavko Drugo so vneseni vsi drugi stroški, ki ne ustrezajo zgornji kategorizaciji.

Plače, Pokojninska in druga socialna zavarovanja in Drugo sestavljajo postavko Delo. Pod Plače spadajo plače zaposlenih, nadomestila plač zaposlenih, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlenih, bonitete in izplačila nagrad, rezervacije pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Pod Pokojninska in druga socialna zavarovanja spadajo prispevki, plačilo akontacije dohodnine in prispevki delodajalca ter druge delodajalčeve dajatve od plač. Pod prispevke spadajo vplačila za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zdravstvo, zaposlovanje, starševsko varstvo in prispevek za poškodbe. Pod Drugo spadajo stroški dela, ki niso del zgornjih dveh kategorij.

Postavko Drugi odhodki sestavljajo odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki, ki ne sodijo v zgornje kategorije.

Vrednost prostovoljskega dela

Podatek je prikazan samo za prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo ovrednotijo v poročilu o prostovoljstvu.

Izplačila projektnim partnerjem

Celotna skupna vrednost donatorskih sredstev, ki jih je organizacija prenakazala partnerjem. Pri projektih, kjer je organizacija vodja konzorcija oziroma prijavitelj, prejme celotno vrednost projekta, ki jo potem porazdeli med projektne partnerje. Zaradi tega so prihodki organizacije v poročilih višji, kot dejanska višina sredstev, ki je na voljo organizaciji.

Vplačila v proračun RS

Višina vplačanih prispevkov, DDV-ja, dohodnine in davka od dobička.